วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาความเป็นมาของชาวโรมัน

2.เพื่อศึกษาความสำคัญของศิลป์โรมัน

3.เพื่อศึกษาลักษณะอันโดดเด่นของศิลป์โรมัน

คำถาม

1.สาธารณรัฐโรมันถูกก่อตั้งขึ้ในปีอะไร

2.ความขัดแย้งของชนทั้งสองชั้นทำให้เกิดประมวลกฎหมายแรกของสาธารณรัฐโรมันคืออะไร

3.ชาวโรมันได้ปะทะกับฮันนิบาลแม่ทัพที่พยายามบุกไปยึดประเทศอิตาลีโดยผ่านทางเทือกเขาอะไร

4.ทำไมประติมากรรมโรมันรับอิทธิพลมากจากชาวอีทรัสกันและกรีกยุคเฮเลนิสติก

5.ศิลปะและความสุนทรียะในความงามต่าง ๆเหล่านี้เป็นเครื่องวัดความเจริญอย่างไร

โฆษณา